Generation details

เป็นภาพมุมกล้องระยะใกล้ สาวสวยกำลังยืนโพสท์ท่าถ่ายรูปขณะกำลังรดน้ำพระพุทธรูป,ในวันสงกรานต์,ท่ามกลางฝูงชนมากมายที่มาร่วมรดน้ำ และเส่นสาดน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน

    Seed: 20891328732048x1536Public