Generation details

เป็นภาพมุมกล้องระยะใกล้ สาวสวยกำลังยืนโพสท์ท่าถ่ายรูปขณะกำลังสรงน้ำพระพุทธรูป,ที่ประดิษฐานอยู่กลางสนามในวันสงกรานต์,ท่ามกลางฝูงชนมากมายที่มาร่วมรดน้ำ และเส่นสาดน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนาน

    Seed: 16033300661536x2048Public