Generation details

دانش اموزان همراه معلم‌ در اعماق زمین با هر قدمی که برمیداشتند رازهایی از گدشته باستانی زمین و لایه های قدیمی را کشف میکردند و به آن‌ فکر میکردند

    Seed: 887086001280x2304Public